Mapa weba
HR GB
Modernizacija željeznica
Unutarnja plovidba
Cestovni promet
Zračni promet
Priprema projekata
Tehnička pomoć
Strukturni fondovi Strukturni fondovi

Tko može prijaviti projekte

U okviru postojećeg Operativnog programa definirani su prijavitelji projekata u sektoru prometa i to su javna tijela i institucije nadležna za ulaganja u prometnu infrastrukturu, poput HŽ Infrastrukture koja prijavljuje projekte u sektoru željeznice, odnosno željezničke infrastrukture te lučkih uprava unutarnje plovidbe i Agencije za vodne putove, koje prijavljuju projekte na unutarnjim plovnim putovima, odnosno rijekama i riječnim lukama.
 
Međutim, osim ovih nositelja projekata definiranih postojećim Operativnim programom, Ministarstvo je s ciljem osiguravanja pripreme projekata te kvalitetnih projektnih prijedloga za buduće financijsko razdoblje 2014.-2020. osiguralo sredstva za pripremu projektne dokumentacije (izrada pred-studija i studija izvodljivosti, financijsko-ekonomske, tehničke, dokumentacije za nadmetanje i druge potrebne dokumentacije) i za projekte u svim ostalim prometnim sektorima, primjerice u cestovnom, pomorskom, zračnom i po prvi puta uvedenom, sektoru gradske, prigradske i regionalne mobilnosti.

Prihvatljivi prijavitelji projekata su Hrvatske ceste d.o.o., Hrvatske autoceste d.o.o., gradovi, lučke uprave, itd.

Za odabir projekata i postupke ugovaranja odgovoran je Sektor za fondove EU pri Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, kao Upravljačko tijelo koje razvija  kriterije odabira u suradnji s Koordinacijskim tijelom, Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova EU.

Financiranje aktivnosti, odnosno projekata odabire se pozivom za dostavu prijedloga projekata te izravnim postupkom dodjele financijske potpore, u kojem je korisnik eksplicitno  naveden pod pojedinom prioritetnom osi i područjem potpore.
 
Više o postupku prijave projektnih prijedloga možete naći na slijedećem linku.
 
Sektor za fondove EU jamči transparentnost, objektivnost, učinkovitost postupka odabira te kakvoću odabranih projekata, a korisnici odgovaraju za razvoj aplikacije za pružanje pomoći, primjerenu provedbu aktivnosti/projekta, izvješćivanje Upravljačkom/Provedbenom tijelu o financijskom i materijalnom napretku aktivnosti/projekta te za ispunjavanje zahtjeva za informiranjem i vidljivosti projekata sukladno propisima Europske unije i Komunikacijskom planu.
 
Korisnici su također odgovorni za osiguravanje zakonitosti i ispravnosti troškova sufinanciranja koje prijavljuju te njihove sukladnosti svim primjenjivim propisima EU i RH, stoga je preporuka korisnicima da provode vlastite postupke unutarnje kontrole.

Svi zahtjevi za plaćanjem koje korisnik dostavlja moraju biti potkrijepljeni potvrđenim računima i drugim dokumentima jednake dokazne vrijednosti. Korisnici moraju voditi projektne dosjee koji će pružiti adekvatni revizijski trag te biti pohranjeni u skladu s važećim propisima.