Mapa weba
HR GB
Modernizacija željeznica
Unutarnja plovidba
Cestovni promet
Zračni promet
Priprema projekata
Tehnička pomoć
Strukturni fondovi Strukturni fondovi

Strateški dokumenti i propisi

Projekti koji se financiraju iz Operativnog programa Promet 2007.-2013. moraju se uskladiti s nacionalnim politikama i strategijama te politikama i strategijama Europske unije te se sastavljati i provoditi u skladu s nacionalnim regulatornim okvirom, kao i regulatornim okvirom Europske unije.

Relevantni dokumenti dostupni su ovdje.

Prijavitelji trebaju uzeti u obzir i državnu pomoć te zakone vezane uz javnu nabavu. Relevantne web-stranice možete pronaći među korisnim linkovima.

NSRO
Nacionalnim strateškim referentnim okvirom (NSRO) utvrđeni su nacionalni strateški prioriteti za Hrvatsku vezani uz financiranje iz programa Europske unije od pristupanja u srpnju 2013. do kraja 2016. godine. U njemu se odražavaju Strateške smjernice Zajednice u odnosu na koheziju, čime se osigurava da nacionalni prioriteti za financiranja Europske unije odražavaju prioritete same Europske unije. NSRO predstavlja referentni dokument u smislu okvira za izradu pojedinačnih Operativnih programa na temelju kohezijske politike Europske unije, uključujući Operativni program Promet, koji se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR).

Opća uredba
“Općom uredbom” utvrđena su opća načela, propisi i norme za provedbu svih triju kohezijskih instrumenata: Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda. Njezin puni naziv glasi: „Uredba Vijeća (EZ) br. 1083/2006 od 11. srpnja 2006. o utvrđivanju općih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu i Kohezijskom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1260/1999“ Verzija u prilogu pročišćena je verzija koja sadrži izmjene izvorno donesene Uredbe.

Uredba o EFRR-u
Uredbom o Europskom fondu za regionalni razvoj (EFRR) utvrđena je uloga Fonda te područja i aktivnosti koji se iz njega mogu financirati. Njezin je puni naziv: „Uredba (EZ) br. 1080/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. o Europskom fondu za regionalni razvoj i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1783/1999”. Verzija u prilogu pročišćena je verzija koja sadrži sve izmjene ove Uredbe od njezina donošenja.

Uredba o provedbi
Uredba Komisije (EZ) br. 1828/2006 od 8. prosinca 2006. o utvrđivanju pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 sadrži detaljna pravila o upravljanju financijskim instrumentima kohezijske politike.


Ostali dokumenti u nastavku korisni su izvori informacija relevantnih za prijavitelje i korisnike projekata:

OPERATIVNI PROGRAM PROMET
Operativni program Promet 2007-2013 (verzija 2)
- izmjene i dopune_srpanj 2015.
Operativni program promet 2007 - 2013 - Modifikacija_travanj 2015.
Operativni program Promet 2007-2013-Modifikacija_studeni 2014.
Operativni program Promet 2007- 2013
Izvješće o provedenom postupku SPU za OPP
Odluka o provođenju strateške procjene utjecaja na okoliš za modificirani Operativni program Promet


STRATEŠKA PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ OPERATIVNI PROGRAM PROMET 2007.-2013. (verzija 2) - izmijene i dopune_srpanj 2015.
Rješenje o prihvatljivosti za ekološku mrežu_ Izmijene i dopune OP Promet 2007_2013-2
Odluka o započinjanju postupka
Odluka o sadržaju Strateške studije
Rješenje o prihvatljivosti za ekološku mrežu _Izmijene i dopune OP Promet 2007_2013
Izmjena Odluke o započinjanju postupka SPUO_22-04-2015
Odluka o imenovanju povjerenstva za SPUO
Odluka o početku Javne rasprave
Strateška studija o utjecaju na okoliš - izmijena i dopuna Operativnog programa Promet 2007. – 2013.
Ne-tehnički sažetak Strateške studije o utjecaju na okoliš
Mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode
Završno izvješće o provedenom postupku Strateške studije o utjecaju na okoliš

STRATEŠKA PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA STRATEGIJU PROMETNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE
Sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, br. 80/2013, 153113) i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (Narodne novine, br. 64/08), Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture je Odlukom o provođenju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za Strategiju prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2016.-2030. (Klasa 340-03/15-10/03, Ur.br. 530-08-2-3-2-15-4) započelo provedbu postupka strateške procjene utjecaja na okoliš.
Slijedom donošenja gore navedene Odluke, a sukladno člancima 6. do 10. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš, pristupa se postupku određivanja sadržaja strateške studije koja će trajati od 21. srpnja do 30. kolovoza 2015. godine.
 
Mišljenje o sadržaju i razini obuhvata podataka koji se moraju obraditi u strateškoj studiji molimo dostaviti na adresu e-poste: ana.barisic@mppi.hr ili na adresu Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprava za prometnu infrastrukturu i fondove EU, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb. Osnovne informacije o ciljevima i programskim polazištima Odluka o provođenju postupka Strateške procjena utjecaja na okoliš za Strategiju prometnog razvoja RH, dostupno je na sljedećim poveznicama:
Osnovne informacije o ciljevima i programskim polazištima
Odluka o provođenju postupka Strateške procjena utjecaja na okoliš za Strategiju prometnog razvoja RH

STRATEGIJA PROMETNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2014.-2030. 


UPUTE ZA KORISNIKE PROJEKATA

Smjernice za praktičare o izbjegavanju najčešćih pogrešaka u postupcima javne nabave u okviru projekata financiranih iz europskih strukturnih i investicijskih fondova_EK 10/2015

Upute za korisnike bespovratnih sredstava u provedbi ugovora_travanj 2015_MPPI

Upute za pripremu projekata urbane i regionalne mobilnosti za financiranje iz EU fondova_03 2015_MPPI
Upute_Procjena dokumentacije za prihvatljivost financiranja prometnih projekata iz fondova EU_2013​
Upute za korisnike sredstava 2007.-2013.-informiranje i vidljivost
Vodič za korisnike europskih strukturnih i investicijskih fondova te povezanih instrumenata EU


Vodič kroz analizu troškova i koristi investicijskih projekata za razdoblje 2014.-2020. (DG REGIO, 12/2014)

Zajednička nacionalna pravila (Poglavlja 1 i 2)


Uredba o Instrumentu za povezivanje Europe (CEF)


VAŽNI DOKUMENTI ZA KORIŠTENJE ESI FONDOVA U RAZDOBLJU 2014.-2020.
Sve dokumente za financijsko razdoblje 2014.-2020., uključujući: