Mapa weba
HR GB
Modernizacija željeznica
Unutarnja plovidba
Cestovni promet
Zračni promet
Priprema projekata
Tehnička pomoć
Strukturni fondovi Strukturni fondovi

Održana radionica na temu poštivanja horizontalnih načela u Operativnom programu „Konkurentnost i kohezija“

Zagreb, 18. listopada 2016.

U utorak, 18. listopada 2016. u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture  stručnjakinja gđa. Victoria Primhak održala je kratku radionicu na temu poštivanja horizontalnih načela u Operativnom programu „Konkurentnost i kohezija“.
Radionica je održana s ciljem da se u pripremi poziva za dodjelu bespovratnih sredstava i izradi projektnih prijava osigura maksimalan doprinos u poštivanju načela jednakosti, nediskriminacije i održivog razvoja, odnosno da se u navedenom procesu utvrdi primjenjivost zahtjeva za npr. promicanjem ravnopravnosti spolova te jednakih mogućnosti i pristupačnosti za osobe s invaliditetom, a koje svakako treba uzeti u obzir prilikom pripreme i provedbe projekata.
Radionica je bila namijenjena službenicima Uprave za EU fondove u funkciji Posredničkog tijela kao i korisnicima sredstava (prvenstveno Hrvatskim cestama i HŽ infrastrukturi) budući da se poštivanje horizontalnih načela također navodi u projektnim prijavama projekata koji se planiraju financirati iz fondova EU.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske Unije kao Upravljačko tijelo za Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ (OPKK), izdalo je „Upute za Posrednička tijela o pripremi natječajne dokumentacije te praćenju i izvještavanju o horizontalnim načelima“. Također je sredstvima tehničke pomoći za OPKK iz EU Fonda za regionalni razvoj financirana izrada i izdavanje „Uputa za prijavitelje i korisnike OPKK o provedbi horizontalnih načela“.
Na navedenoj radionici se, između ostalog,  raspravljalo o kriterijima EU za zelenu javnu nabavu u sektoru prometa, kriterijima zelene javne nabave za projektiranje cesta, izgradnju i održavanje te su objašnjene pojedine stavke Obrasca za provedbu procjene učinaka na načelo ravnopravnosti.

Informacije izložene na radionici trebale bi pomoći u razradi mjera/aktivnosti u projektima i javnoj nabavi, kojima bi se osiguralo poštivanje horizontalnih načela OPKK, a koja su obavezna i utječu na samu prihvatljivost projekata unutar navedenog operativnog programa.

Više informacija o horizontalnim načelima dostupno je u dokumentu OPKK-a, stranica 334. na poveznici http://www.strukturnifondovi.hr/UserDocsImages/Documents/01%20OPKK%202014-2020%20hrv%2027112014.pdf, a navode se neka od sljedećih načela:

- Održivi razvoj (procjene utjecaja na okoliš na razini projekta, načela zelene javne nabave, klimatski izazovi, učinkovitosti resursa i zelenog rasta),

- Jednake mogućnosti i nediskriminacija (gdje je sektor prometa posebno izdvojen, kako bi se smanjio rizik od diskriminacije tijekom planiranja i faza provedbe infrastrukturnih projekata, osigurat će se njihova dostupnost kao i pristup proizvodima i uslugama za osobe s invaliditetom. S obzirom na Prioritetnu os „Povezanost i mobilnost“, jednaka mogućnosti pristupa prometnoj infrastrukturi jedan je od najvažnijih čimbenika koji utječu na životne uvjete i životni standard svih skupina građana, a posebno uskraćenim skupinama i osobama s posebnim potrebama.)

- Ravnopravnost između žena i muškaraca Odredbe koje će uključivati jednakost spolova bit će uključene u programiranje i provedbu projekata) i dr.
S obzirom na važnost teme, do sredine studenog 2016. godine planirano je održavanje još jedne, obvezne radionice na temu poštivanja i primjene horizontalnih načela u Operativnom programu „Konkurentnost i kohezija“ za sve korisnike, s naročitom preporukom sudjelovanja za osobe koje rade na izradi projektnih prijava i u javnoj nabavi.