Mapa weba
HR GB
Modernizacija željeznica
Unutarnja plovidba
Cestovni promet
Zračni promet
Priprema projekata
Tehnička pomoć
Strukturni fondovi Strukturni fondovi

Objava rezultata drugog poziva iz OPKK 2014.-2020.


Naziv korisnika: Virovitičko-podravska županija

Naziv projekta: Izrada prometnog masterplana funkcionalne regije Istočna Hrvatska

Referentni broj projekta: KK.07.4.2.02.0001

Iznos javnih sredstava (bespovratna sredstva) dodijeljenih projektu: 5.817.825,00 HRK

Stopa sufinanciranja (intenzitet potpore): 85 %

Kratki opis projekta: Projektom će se izraditi masterplan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Istočna Hrvatska s pripadajućom strateškom procjenom utjecaja na okoliš i njegova integracija sa izrađenim masterplanovima ostalih područja koja čine funkcionalnu regiju. U projekt će direktno biti uključeno pet županija, od kojih će Virovitičko-podravska županija biti nositelj dok će prestale 4 županije sudjelovati kao ravnopravni partner u provedbi projekta. Izrada masterplan započet će od analize postojećeg stanja u prometnom sustavu županija a dokument će rezultirati identifikacijom potreba a zatim ciljeva i mjera za njihovo postizanje.
 

Naziv korisnika: Primorsko-goranska županija

Naziv projekta: Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran

Referentni broj projekta: KK.07.4.2.02.0002

Iznos javnih sredstava (bespovratna sredstva) dodijeljenih projektu: 7.990.555,60 HRK

Stopa sufinanciranja (intenzitet potpore): 84,8%

Kratki opis projekta: Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran bit će zajednički strateški dokument Primorsko-goranske županije, Istarske i Ličko-senjske županije kojim će se integrirati dugoročna razvojna promišljanja prometnog sustava predmetnih županija. Cilj glavnog plana je postizanje učinkovitog i održivog prometnog sustava sukladno potrebama gospodarstva stanovnika na području funkcionalne regije Sjeverni Jadran utvrđivanjem postojećih i budućih potreba funkcionalne regije, razvoj zdravstveno-rehabilitacijskih ustanova, razvoj trgovačkih centara, razvoj sportsko-rekreacijskih sadržaja te razvoj kulturnih i zabavnih sadržaja.  
 

Naziv korisnika: Grad Zadar

Naziv projekta: Izrada prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija

Referentni broj projekta: KK.07.4.2.02.0003

Iznos javnih sredstava (bespovratna sredstva) dodijeljenih projektu: 3.408.500,00 HRK

Stopa sufinanciranja (intenzitet potpore): 85%

Kratki opis projekta: Svrha izrade prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija je omogućavanje učinkovitog i održivog prometnog razvoja regije u skladu sa europskim i nacionalnim strategijama i planovima. Projektom će se analizirati stanje pružanja javne prijevozničke usluge i definirati ciljeve i mjere koje teže povećavanju iste te će se na taj način planirati poboljšanje pružanja javne usluge.   
 

Naziv korisnika: Splitsko-dalmatinska županija

Naziv projekta: Masterplan prometnog razvitka funkconalne regije Srednja Dalmacija i strateška procjena utjecaja masterplana /programa na okoliš

Referentni broj projekta: KK.07.4.2.02.0004

Iznos javnih sredstava (bespovratna sredstva) dodijeljenih projektu: 7.900.984,60 HRK

Stopa sufinanciranja (intenzitet potpore): 85%

Kratki opis projekta: Izradom masterplana stvorit će se preduvjeti za unaprjeđenje i poticanje suradnje između raznih vidova prijevoza, omogućavanje korištenja njihovih sustavnih vrijednosti u jedinstvenom prometnom sustavu intermodalnog prijevoza te samim time učinkovitijem, kvalitetnije, pouzdanije doprinošenje svekolikom povećanju obujma prometa, zapošljavanju, zaštiti okoliša, smanjenju troškova i sveukupnom razvoju gospodarstva. Izrada masterplana obuhvaća sljedeće aktivnosti: analiza postojećeg stanja prometnog sustava; izrada prometnog modela funkcionalne regije te definiranje i testiranje predloženog seta mjera, defincija ciljeva prometnog plana i ključnih pokazatelja uspješnosti za navedene ciljeve.