Mapa weba
HR GB
Modernizacija željeznica
Unutarnja plovidba
Cestovni promet
Zračni promet
Priprema projekata
Tehnička pomoć
Strukturni fondovi Strukturni fondovi

Donesen Program državnih potpora za razvoj luka otvorenih za javni promet Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2020. godine

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je 15. rujna 2017. donijelo Program državnih potpora za razvoj luka otvorenih za javni promet Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2020. godine. Temeljem ovog Programa dodjeljivat će se potpore za projekte ulaganja za razvoj luka otvorenih za javni promet koje su osnovane Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama kojima upravljaju lučke uprave na čijem se teritoriju luka nalazi. Ulaganja su predviđena s ciljem integracije hrvatskih otoka u širu prometnu mrežu i svladavanja ključne prepreke za lokalni gospodarski rast odnosno otocima postupno pružati održive i moderne usluge prijevoza tijekom cijele godine i time poboljšati dostupnost zapošljavanja, obrazovanja i drugih usluga otočnim zajednicama u skladu sa Specifičnim ciljem 7ii1 Povećanje dostupnosti naseljenih otoka za njihove stanovnike.
 
Potpore temeljem ovog Programa se dodjeljuju u obliku bespovratnih sredstava iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., prioritetna os 7 – Povezanost i mobilnost, Investicijski prioritet 7ii – Razvoj i unapređenje prometnih sustava prihvatljivih za okoliš (uključujući one s niskom razinom buke), i prometnih sustava sa niskim emisijama CO2, uključujući unutarnje plovne putove i pomorski prijevoz, luke, multimedijalne veze i aerodromsku infrastrukturu, radi promicanja održive regionalne i lokalne mobilnosti, Specifični cilj 7ii1 Povećanje dostupnosti naseljenih otoka za njihove stanovnike. 
 
Objava poziva iz navedenog Programa se očekuje kroz mjesec dana, potpore će se dodjeljivati do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2020. godine.
 
Više o Programu saznajte na http://www.promet-eufondovi.hr/UserDocsImages/vijesti/PDP Luke Program drzavnih potpora.pdf